Spirituell coaching

Spirituell coaching baserer seg på innsikter fra transpersonlig psykologi, den såkalte 4. retningen innen psykologien, som igjen bygger på og er sterkt forbundet med dybdepsykologien, som Carl Gustav Jung er forgrunnsfiguren til.Det som adskiller spirituell coaching fra annen coaching, er at man bruker meditasjon som det fremste redskapet til å komme bak den vanlige mentale / intellektuelle forståelsen av det aktuelle temaet. Der man ikke kommer videre med den mentale forståelsen, tar man i bruk ulike redskap for å komme dypere ned, for å komme bak sinnets forsvarsmekanismer. Både meditasjon, visualiseringsteknikker og kroppsbaserte teknikker brukes for å finne frem til den mangefasetterte personligheten man er, bak ”maskepersonligheten”, for å bruke C.G.Jungs begrep.

Spirituell coaching er også inspirert av og relatert til den positive psykologien, i det den har som utgangspunkt at mennesket har et stort potensial, der coachen kan være tilrettelegger for å åpne opp for dette potensialet.


Utvikling eller stagnasjon?
Mennesket er et mangefasettert (og multidimensjonelt) vesen, sammensatt av kropp, sjel og ånd, og for å si det med eksistensialisten Søren Kierkegaard, er vi nærmest pliktig til å gå på jakt etter mangfoldet vårt, hvis ikke skjer det et forfall, en stagnasjon, og i verste fall en degenerasjon av alle de positive egenskapene vi bærer på.

Kierkegaard og Jung er hovedinspiratorene for egen coaching; begge disse fokuserte på den indre utviklingen mennesket bør ta tak i, spesielt etter fylte 35 år, da de ytre faktorene i de flestes liv ofte er på plass, slik som utdannelse, jobb og familie. Det er etter denne alderen faren for stagnasjon kan gjøre seg gjeldende.


Vi lever i et samfunn der depresjon er den mest økende velstandssykdommen.
I samfunnet vårt øker tallene for depresjon og liknende lidelser, og utbrenthet og annet relatert sykefravær er et større og større samfunnsproblem; køen til psykologene vokser. Psykologenes mest brukte metode, den kognitive psykologien, er vel og bra, men mange forteller om en kortvarig bedring; den tar bare symptomene, akkurat som antibiotika.

Mange kjenner behovet for å gå grundigere til verks; i det hele tatt er behovet for å bli bedre kjent med seg selv økende i vårt samfunn. Svært mange vet enda ikke hva de skal bli når de blir voksne, for å si det populært. Mange er i tvil i forhold til livsretning, yrkesvalg, partnervalg, ja, i det hele tatt i forhold til egen mening og meningen med livet. Tradisjonelt har disse spørsmålene blitt ivaretatt av prester og filosofer, men i vår tid anser de fleste disse yrkesgruppene for litt vel spesialiserte, for å si det fint. Psykologene kan igjen bli litt vel sykdomsrelaterte.

Det har imidlertid åpnet seg en ny nisje i det feltet som søker å imøtekomme Hvermannsens behov for mening og retning i livet. Her kommer den nye yrkesgruppen coacher, livsveiledere og samtaleterapeuter inn. Mennesker med variert utdannelse, kanskje innen ukjente felter som NLP og lignende, eller med kortere utdannelse som for eksempel sosionomer. Foruten en sammensatt utdannelse, er det også ofte felles for disse at de har gått veien selv, de har kjent problemene på egen kropp, gjennom livskriser, utbrenthet og lignende. Dette gir en helt spesiell troverdighet og et gjennombearbeidet grunnlag for empati og for å være i stand til å hjelpe andre.


Opplevelser utenom de vanlige
Et annet kjennetegn ved disse nye yrkesutøverne kan være at de har hatt mer mystiske opplevelser (uten å ha vært hos Snåsamannen!), såkalte oversanselige opplevelser, opplevelser utenom det vanlige. I følge amerikanske tall har svært mange hatt slike opplevelser. Et annet navn på disse er transpersonlige opplevelser, eller peak experiences (Ken Wilber). Dette er opplevelser som pekerutover den vanlige materialistiske virkelighetsoppfatningen vår, der vi bare forholder oss til det som kan erfares med de fem sansene våre. Nær-døden-opplevelser, møter med engler, ikke-menneskelige vesen, plutselig visshet om noe som kommer til å skje i fremtiden, møte med døde, hørsel og synsinntrykk som ikke kan forklares, telepatiske opplevelser, klardrømthet er eksempel på dette. Når slike opplevelser kun møter skepsis og avstandstaken kan dette føre til skam, forvirring, manglende selvtillit, ensomhet med mer. Samtidig kan slike opplevelser være med på å vise veien videre, noe de fleste ikke har redskaper til å forstå. Her kan den spirituelle coachen / veilederen gi nyttige redskap.

Svært mange unge lider i dag av tvil på seg selv og på meningen med livet. Ofte er dette noe som er svært problematisk å samtale om, fordi kulturen vår legger hovedfokus på handling, karriere, ytre goder. Samtale om de dypere sidene ved livet er noe mange skygger unna, kanskje også av redsel for å bli gående og gruble, av rett og slett frykten for å ikke komme på rett kjøl igjen.


Hva er meningen?
Religiøse og metafysiske spørsmål er et annet felt som mange kan gå i ensomhet med, uten å ha noen å rådføre seg med. Selv om ingen snakker om det, betyr ikke det at disse tankene ikke finnes. Enhver femåring stiller de store spørsmålene: hvor kommer vi fra, hvor går vi hen, hva er meningen? Hva svarer vi, som foreldre, som voksenpersoner? Ofte kommer vi til kort, fordi vi selv ikke fikk gode nok svar som femåringer.

Også frykt er et aktuelt tema for en spirituell coach. Man skal ikke underslå frykten mange går med, bevisst eller ubevisst, i vår tid, med klimatrusselen hengende over oss. Særlig småbarnsforeldre kjenner på dette, de som skal verne om sårbart liv. Her kommer tema som tro og tillit inn, områder mediavirkeligheten bidrar sterkt til å utfordre, for ikke å si undergrave.